Welke plaats heeft religie op school?

Welke plaats heeft religie op school?

Hoewel het grootste onderwijsaanbod vandaag in Vlaanderen het katholiek onderwijs is, merken we dat religie hoe langer hoe meer wordt geweerd uit het onderwijsveld. Waar het vroeger een voorwaarde was om gedoopt te zijn om les te mogen geven op een katholieke school, is dit vandaag niet meer het geval. Bovendien wordt er nog weinig religiositeit teruggevonden bij leerkrachten noch bij het beleid op deze scholen, waardoor het religieuze karakter geen stand kan houden. Men streeft naar een universaliteit als levensvisie in publieke ruimten, waaronder de school. Het principe  van secularisering en de scheiding van kerk en staat heeft hier uiteraard veel mee te maken maar we merken op dat er overmatig veralgemeend wordt op dit vlak. Kenmerkend aan de islam is namelijk dat het als een  ‘way of life’ kan gezien worden en niet als iets dat los te koppelen is van het dagelijks gebeuren. Een moslim zal doorgaans een dagindeling hebben die op één of andere manier gekoppeld is aan een religieus referentiekader. De dagelijkse activiteiten zoals werken en school lopen zullen daar onlosmakelijk onderdeel van uitmaken. Doordat religie zo negatief wordt gepercipieerd in bepaalde openbare domeinen, waaronder de school, zullen leerlingen die bewust kiezen om door een religieuze bril te kijken naar de wereld zich moeilijk weten te ontplooien. Zij voelen zich op die manier verplicht om zichzelf op te delen in twee identiteiten. Een thuisidentiteit en een identiteit op school waar religie geen of weinig ruimte meer krijgt. De psychologie leert ons dat deze tweestrijd die jongeren continu lijken te voeren niet bevorderlijk is voor hun ontwikkeling en groei. Opnieuw is er op te merken dat er selectief wordt omgegaan met diversiteitssensitiviteit. Hoewel religie alomtegenwoordig blijft én groeit lijkt de bereidheid om diversiteit te omarmen zich te beperken tot ras en gender en lijkt men er minder gehecht aan te zijn als het gaat om religie. 

Aangezien de school een veilige plek zou moeten zijn voor jongeren om zichzelf te zijn, lijkt het Vlaams onderwijs vandaag er niet in te slagen om dit te faciliteren voor elke doelgroep.