FAQ categorie: Het leven van profeet Mohamed (vzmh)

Welke rol speelt hij vandaag in het leven van de moslim?

De impact die de profeet Mohamed vandaag de dag nog in de moslimgemeenschap heeft is erg groot. Hoewel de islam een godsdienst is ongeveer 14 eeuwen oud, wordt de profeet vandaag nog steeds geëerd en gevierd omwille van de missie die hij volbracht heeft. De appreciatie voor hem wordt bijvoorbeeld duidelijk in hoe moslims wereldwijd erg gevoelig zijn aan beledigingen die geuit worden over hem. Ze beschouwen hem als de ‘sleutel tot de waarheid’ en eren hem om die reden.  Zoals eerder vermeld heeft zijn bestaan en alles wat hij tijdens zijn leven gedaan heeft ook een uitdrukkelijke functie voor het leven van de moslim. Er wordt naar hem gekeken als voorbeeld en mensen proberen zijn gedrag en karaktereigenschappen na te bootsen omdat ze weten dat hij het voorbeeld was van een goed mens. De vele geschriften waarin beschrijvingen van hem terug te vinden worden daarvoor als bron gebruikt en worden in de arabische taal ‘sunnah’ genoemd. Verschillende grote denkers hebben doorheen de geschiedenis uitspraken over de profeet gedaan, hetgeen zijn immense impact bevestigd. Alphonse de Lamartine, frans dichter en historicus zei bijvoorbeeld over profeet Mohamed: “ Met betrekking tot alle maatstaven waaraan menselijke grootheid wordt gemeten, kunnen we ons weleens afvragen, is er een groter man dan hij? “. Een ander voorbeeld is de uitspraak van Ghandi die zei: “Hij is iemand die tot vandaag de dag een onbetwistbare rol speelt in de harten van miljoenen mensen.”

Deze uitspraken, onder talrijke andere, leren ons dat het bereik van de profeet ver reikte en dat hij de harten van velen beroerd heeft door wat hij bracht, maar ook door wie hij was.

Wie was de profeet Mohamed als leraar?

De profeet had vele bijnamen die verwezen naar zijn karaktereigenschappen en functies in de samenleving. Eén van die bijnamen was ‘Almu’alim’ wat ‘de leraar’ betekent. Naast de inhoudelijke boodschap van de islam overbrengen hield zijn missie ook in dat hij de mensen zou leren hoe ze die boodschap moest implementeren in het eigen leven. De islam kan beschouwd worden als een levenswijze. Om die levenswijze te kunnen toepassen heeft met in de eerste plaats een kader nodig, in dit geval de koran, maar ook een richtlijn om dat kader te gebruiken. Ook wanneer Allah het er in de koran over heeft beschrijft hij dat de profeet gestuurd is om ‘verzen voor te dragen, het boek én de wijsheid aan te leren en hen te zuiveren’. Deze combinatie van elementen in het profeetschap wordt meermaals in de koran aangehaald en kunnen we verklaren als volgt:  verzen voordragen gaat over de koran die aangeleerd wordt in zijn letterlijke woord. Vandaag de dag zijn er erg veel moslims die de koran memoriseren, dit wordt gezien als een belangrijke vorm van aanbidding. Als tweede verwijst Allah naar het boek. Hieronder kunnen we de regelgeving begrijpen, de do’s en don’t die aan de basis liggen van de geloofspraktijk. God verwijst ook naar wijsheid (hikma) waaronder we de toepassing van het geloof kunnen begrijpen. Met andere woorden kunnen we wijsheid in de toepassing van het geloof enkel leren door het handelen van de profeet Mohamed grondig te bestuderen. Omwille van deze reden zullen moslims wereldwijd doorgaans zowel de koran als de sunnah bestuderen. Met de sunnah wordt alles bedoeld wat te maken heeft met het leven van de profeet, hoe hij leefde, wat hij zelf deed, wat hij niet deed en wat hij expliciet vertelde. Het woord ‘zuiveren’ dat we als slot van het voornoemde koranische citaat terugvinden refereert naar het proces waarbij mensen leren over hun innerlijke zelf, hun relatie met God, hun positie in het heelal en waarbij zij ten slotte vrede en rust vinden in zichzelf. De profeet is een kanaal waardoor dit proces plaatsvindt, aan de hand van de brontekst (de koran) en zijn eigen levenswijze als voorbeeld.

Wie was de profeet Mohamed als boodschapper?

We zijn er als moslims van overtuigd dat de profeet uitgekozen is door Allah om de missie van profeetschap te volbrengen dankzij het karakter dat hij had. Zijn persoonseigenschappen kunnen om die reden gezien worden als een middel om tot een succesvol resultaat te komen. De profeet Mohamed was analfabeet gedurende zijn hele leven maar beschikte over een verbijsterend hoog gehalte aan emotionele intelligentie. Ook vandaag wijst onderzoek uit dat succesvolle mensen vaak over deze eigenschap beschikken en wordt er bij recent onderzoek vastgesteld dat emotionele intelligentie in grotere mate bijdraagt aan een succesvol leven dan academische intelligentie. De psychologie leert ons bovendien ook dat aantrekkelijkheid een grote rol speelt wanneer een boodschap wordt overgebracht. Een charismatische uitstraling draagt bij tot de geloofwaardigheid van de boodschapper. Dit gegeven betekent in dit geval zeker niet dat de boodschap minder sterk zou zijn maar wel dat God zijn gunsten, waaronder schoonheid en charisma, functioneel schenkt. Met ander woorden gelooft de moslim dat alle gunsten die men krijgt optimaal ingezet moeten worden om diens taak op aarde te vervullen. Deze gunsten kunnen rijkdom, schoonheid, wijsheid, kennis,etc.. zijn. Men dient steeds bescheiden te blijven, dankbaar te zijn en te beseffen dat elke gunst gekoppeld is aan een verantwoordelijkheid.

Waarom was hij zo bijzonder?

Zoals in bovenstaande beschrijving vermeld staat was profeet Mohamed een memorabel persoon in karakter en persoonlijkheidskenmerken. Allah beschrijft hem in de koran ook op deze manier. Hij verwijst naar de profeet als iemand met een ‘hoogstaand’ karakter. Er zijn erg veel geschriften achtergelaten waarin de persoon van de profeet wordt omschreven. Ook zijn handelingen, die we vastgelegd vinden in de geschriften, leren ons vandaag hoe hij was in zijn omgang met anderen, hoe zijn ingesteldheid was ten aanzien van eerlijkheid en rechtvaardigheid en hoe medelevend hij was. Het is niet toegestaan om de profeet af te beelden omwille van het gevaar dat mensen de profeet een buitenproportioneel aanzien zouden toeschrijven. Hij was een mens, een dienaar van God en geen godheid. In tegenstelling tot wat christenen over Jezus geloven, is dit in de islam niet aan de orde. We kunnen wel enkele conclusies trekken uit de gegevens die wij over zijn uiterlijk hebben. 

De profeet werd omschreven als een erg mooi persoon, zijn schoonheid was uitzonderlijk en wordt gekenmerkt door een gematigd gestalte, een evenwichtigheid in al zijn lichamelijke aspecten en pikzwarte haren. Ook in zijn lichaamstaal blonk de profeet uit en wordt hij bijvoorbeeld omschreven als iemand die steeds de volledige aandacht richtte op de persoon met wie hij is gesprek was. Hij was erg gevoelig voor de gevoelens van anderen en had een uitzonderlijk inlevingsvermogen. Hij liep op een bescheiden manier en gaf een eervolle, gematigde indruk. Ook op het moment hij in een leiderschapspositie terecht kwam bleef hij trouw aan zichzelf en bleef hij op dezelfde manier betrokken met de zwakkeren in de samenleving. Vandaag de dag telt het aantal moslims wereldwijd 1,6 miljard, hetgeen overeenkomt met 23% van de wereldbevolking. Hoe de profeet een geloof heeft kunnen overbrengen met een bereik van deze omvang ligt aan de boodschap enerzijds maar ongetwijfeld heeft zijn uitmuntend karakter bijgedragen tot het vertrouwen dat mensen in hem hadden en de genegenheid die ze voor hem voelden.

Wie was de profeet Mohamed (vzmh)

De profeet Mohamed wordt ook wel eens de ‘zegel der profeten’ genoemd. Voor de moslim is het belangrijk om te geloven dat alle profeten boodschappers van God waren en dat zij allen met het woord van God gekomen zijn. Jezus en Mozes, naast verschillende andere, worden ook als profeten aanzien in het islamitische geloof. Zowel de Bijbel als de Thora worden door moslims beschouwd als het woord van God maar worden niet als waarheid aangenomen omdat deze boeken doorheen de jaren aangepast zijn geweest. De koran daarentegen is nog steeds authentiek en terug te vinden in de originele vorm. De profeet Mohamed is de boodschapper die gekozen is om dat boek tot bij de mens te brengen. De koran wordt beschouwd als een samenvatting en vervollediging van alle voorgaande openbaringen. De ‘zegel der profeten’ verwijst dan ook naar profeet Mohamed  als ‘Laatste profeet’.  Op veertigjarige leeftijd kreeg hij de boodschap van God dat hij een boodschapper en profeet zou zijn en kreeg hij daarbij de missie om de islam over te brengen. Islam betekent overgave en zijn fundamentele boodschap was dan ook aan de mensen om zich over te geven aan de wil van God en te geloven in Hem alleen. De profeet slaagde er bovendien in om politiek en religieus leiderschap te combineren, zijn rol als hoeder van zijn gemeenschap op te nemen, legers te leiden en zelf te deel te nemen aan veldslagen. De profeet heeft zijn vader nooit gekend en verloor zijn moeder op erg jonge leeftijd. Zijn leven kenmerkt zich door vele moeilijke momenten. Hij was een wijs en sterk man en een uitzonderlijk inspirerend figuur. Hij was erg geliefd en dit reeds sinds zijn jonge jaren, zelfs voor zijn profeetschap.